Zapewnianie jakości QA

Rekla­ma­cje pro­duk­tów wytwa­rza­nych przez firmę i ich zasad­ność jest zawsze pro­ble­mem. Czę­sto za rekla­ma­cją kryje się nie­wła­ściwe użyt­ko­wa­nie przez koń­co­wego klienta. Nie­prze­strze­ga­nie wytycz­nych bez­piecz­nego trans­portu do odbiorcy. Może jed­nak się zda­rzyć, że wina będzie po stro­nie pro­du­centa. Powo­duje to wzrost kosz­tów przed­się­bior­stwa i nie­za­do­wo­le­nie klienta.

Pow­sta­wa­nie wadli­wych pro­duk­tów może mieć wiele przy­czyn. Zda­rza się, że pod­czas cyklu pro­duk­cyj­nego nastąpi nie­spo­dzie­wana awa­ria maszyny, możemy mieć do czy­nie­nia z błę­dem ludz­kim lub z wadli­wym surow­cem uży­tym do wytwo­rze­nia danego pro­duktu. Brak pre­cy­zyj­nych pro­ce­dur może powo­do­wać, że koń­cowy pro­dukt będzie wadliwy. Każdy pro­dukt składa się z wielu mniej­szych czę­ści. Dla­tego ważne jest, aby każdy etap pro­duk­cji był kon­tro­lo­wany. Jeśli zależy nam na zwięk­sze­niu jako­ści naszych pro­duk­tów, ważne jest, aby była wpro­wa­dzona kontrola jakości (QA) w przedsiębiorstwie.

Co to takiego Quality Assurance (zapewnianie jakości)?

To nic innego jak wpro­wa­dze­nie odpo­wied­nich zasad, pro­ce­dur postę­po­wa­nia, regu­la­mi­nów na każ­dym eta­pie pro­duk­cji. Spo­rzą­dze­nie odpo­wied­nich pro­ce­dur od momentu pro­jek­to­wa­nia, poprzez zakup surowca, przez cały sys­tem pro­duk­cji, aż po wyda­nie goto­wego pro­duktu z maga­zynu. Na każ­dym eta­pie doko­ny­wana jest ana­liza wyrabianego pro­duktu z kartą cha­rak­te­ry­styki pro­duktu poda­nego przez zama­wia­ją­cego czy pro­jek­tanta. W ten spo­sób możemy wychwy­cić każdy nawet naj­mniej­szy błąd pod­czas danego etapu pro­duk­cji.

Jeśli odpo­wied­nio wpro­wa­dzimy kon­trolę jako­ści (QA) w przed­się­bior­stwie, tylko na tym zyskamy. Nasi pra­cow­nicy przejdą spe­cja­li­styczne szkolenia, co spo­wo­duje wzrost świa­do­mo­ści pra­cow­nika co do jego wkładu i odpo­wie­dzial­no­ści w koń­cowy pro­dukt. Dzi­siej­sze zakłady to nie tylko ludzie, ale też w coraz więk­szym stop­niu maszyny. Rów­nież dzięki nim możemy pro­wa­dzić cią­gły moni­to­ring cyklu pro­duk­cyj­nego dzięki set­kom czuj­ni­ków, które możemy wpro­wa­dzić w cykl pro­duk­cyjny. Tym samym możemy wychwy­cić błędy lub usterki, które nie zostały wychwy­cone przez per­so­nel.

Dzięki Quality Assurance (zapewnianie jakości) możemy szybko reago­wać oraz cały czas popra­wiać naszą pro­duk­cję i zmniej­szać straty wyni­kłe z róż­nych zda­rzeń. Jeśli chcesz zgłę­bić infor­ma­cje na powyż­sze tematy i zależy Ci na zwięk­sze­niu jako­ści swo­ich pro­duk­tów oraz zmniej­sze­nia liczby zgła­sza­nych rekla­ma­cji w Two­jej fir­mie to zapra­szam do zapo­zna­nia się z infor­ma­cjami zawar­tymi na operatorsystems.pl. Pro­fe­sjo­na­li­ści pomogą roz­wiać Ci wszyst­kie wąt­pli­wo­ści oraz dowiesz się, jak wiele korzy­ści pły­nie z wpro­wa­dze­nia kon­troli jako­ści (QA) w przed­się­bior­stwie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here